Blockchain là gì?

Để nắm được mức độ mạnh mẽ của công nghệ này đối với bối cảnh dịch vụ tài chính, các chuyên gia dịch vụ tài chính phải hiểu lý do tại sao công nghệ này tồn tại. Câu chuyện về nguồn gốc của blockchain và bitcoin sẽ không […]