Ứng dụng Blockchain trong bỏ phiếu

Ở bất kỳ quốc gia nào, bỏ phiếu dân chủ là sự kiện quan trọng nhất cho phép công dân của quốc gia đó thực hiện quyền lực của mình bằng cách bỏ phiếu và bầu người đại diện của họ. Và để bảo vệ quyền này của công dân, tiến hành bầu cử công bằng […]