Blockchain và IoT cho Chăm sóc sức khỏe thông minh

Chăm sóc sức khỏe là một phần thiết yếu của cuộc sống, và công nghệ đang phá vỡ không gian này ngày này qua ngày khác. Công nghệ hiện tại trong chăm sóc sức khỏe và thực hành y học nói chung có thể được nâng cao với việc sử dụng […]

Ứng dụng Blockchain trong Hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày nay, hồ sơ sức khỏe điện tử của một cá nhân theo cách thức rất phi cấu trúc và được kiểm soát bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cơ sở dữ liệu trung tâm tương ứng của họ. Các cơ sở dữ liệu này thiếu khả năng tương tác, bảo mật và dễ bị tấn công. Mặc du […]