Ứng dụng Blockchain trong Đăng ký Giấy khai sinh và Kết hôn

Lấy giấy khai sinh trong kịch bản ngày nay là một công việc tẻ nhạt vì nó liên quan đến rất nhiều thủ tục giấy tờ. Trong kịch bản hiện tại, việc lấy giấy khai sinh có thể mất vài ngày và đôi khi thậm chí vài tuần. Đọc thêm: Tất cả […]

Ứng dụng Blockchain trong việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch của chính phủ

Luồng và lưu trữ hiệu quả dữ liệu công dân để cung cấp dịch vụ cho họ là điều tối quan trọng đối với bất kỳ tổ chức chính phủ nào. Trong kịch bản hiện tại, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tập trung đại diện cho phần lớn cơ sở dữ liệu cho […]