Ứng dụng Blockchain trong Mỹ thuật

Năm 2016 được coi là năm của đồ giả vì những vụ bê bối giả mạo nghệ thuật phức tạp xảy ra trong năm đó. Trong một báo cáo năm 2014, Viện Chuyên gia Mỹ thuật (FAEI) ở Geneva đã nêu […]