Lịch sử ngắn hạn của Bitcoin

Lịch sử của Bitcoin là một giai đoạn hỗn loạn, ít nhất phải nói rằng, và hiện tại, chúng ta đang ở một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử của nó, vì nó đã trải qua cả năm 2018 và […]